Velferdsprofitører – en definisjon

Velferdsprofitør er et begrep sammensatt av «velferd» og «profitt». Profitt  er en økonomisk fordel som realiseres når inntekter fra en forretningsvirksomhet overstiger kostnadene [1].  En velferdsprofitør er en aktør som eier et eller flere profittsøkende selskap innen skattefinansiert velferd (public-pay-market) på vegne av velferdsstatenHovedformålet med virksomheten er kapitalavkastning – profitt, som indikert i blant annet aksjeloven. Forretningsområdet er offentlig finansierte velferdstjenester.  Formålet er således ikke velferd – selv om selskapene naturligvis yter tjenester etter norsk lov og inngåtte kontrakter med det offentlige. Velferdsprofitører opererer i hovedsak innafor lovens rammer, selv om det er flere eksempler på  profittdreven ulovlig virksomhet. Begrepet velferdsprofitør står i motsats til velferd som ytes i offentlig egenregi, eller av ideelle- ikke kommersielle aktører, der alle bevilgede midler går til formålet.

Utbytte er bare en av mange måter å hente ut profitt. Utbetalt utbytte fremkommer av regnskapene. De store kommersielle eierne som henter ut de største verdiene fra skattefinansiert velferd tar i liten grad utbytte, men tar profitt på andre måter. Slike måter er mindre synlige i regnskapet, og kan være en del av selskapets skatteplanlegging eller profittstrategi.

Velferdsprofitør-begrepet har opphav i boka «Velferdsprofitørene. Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene» [2], av Linn Herning. Begrepet ble vurdert av Halvor Hegtun i A-magasinet til å være et av de ordene i 2015 som snudde stemningen i den politiske debatten[3]

Referanser:

[1]  Investopedias definisjon av profitt http://www.investopedia.com/terms/p/profit.asp?ad=dirN&qo=investopediaSiteSearch&qsrc=0&o=40186

[2] Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene», av Linn Herning, Forlaget Manifest 2016

[3] Velferdsprofitør klynget godhetstyrann opp i monstermast. A-magasinet 18. des. 2015, Halvor Hegtun

[4] Hva er en velferdsprofitør?