Veireno i barnehagen?

Siviløkonom fra NHH og jurist Gøril Bjerkan er kritisk til å sette ut driften av velferdstjenester til kommersielle aktører i  kommentaren Veireno i barnehagen? 2. mai i Dagens Næringsliv. Kommentaren er bak betalingsmur, men her er noen viktige poenger:

Brukerne av tjenestene er barn med det vi må kalle lav konsumentsuverenitet. De har ikke referanseramme for kvalitet slik husstandene i Oslo hadde og de har heller ikke språk for å uttrykke det. Konsekvensene av dårlig kvalitet vil være skade, om ikke på liv og fysisk helse så i alle fall på psykisk helse.

Barnehager er derfor et område hvor man etter mitt skjønn har utkontraktert for mye uten å ha tilstrekkelig kontroll på kvalitet, i kombinasjon med at utbyttemuligheten gir private aktører incentiv til å skvise sitronen.

[…]

Det største paradokset finner vi imidlertid på barnevernsområdet. Barnevern, som noe misvisende omtales som «tjenester», er myndighetsutøvelse overfor sårbare borgere. Barnevernet gjør omfattende inngrep i borgernes liv; omsorgsovertagelse, plassering i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon og oppfølging av barnet underveis.

Valgene innebærer løpende utøvelse av skjønn som er umulig å overvåke og etterprøve for det offentlige. Brukerne i barnevernet har opplagt lav konsumentsuverenitet, og de har som regel heller ikke pårørende som kan tale deres sak.

Likevel er det på dette området fritt frem for private aktører; sjelden autorisasjonskrav og ikke utbytteforbud. Private leverandører brukes ved gjennomføring av undersøkelser, ved behandling av saker i fylkesnemnd og domstoler og de yter ulike tiltak både i og utenfor hjemmet. I tillegg eier og driver private aktører barnevernsinstitusjoner og barn-foreldre sentre. Aktørene har også egne fosterhjem, som de selv rekrutterer, inngår kontrakter med, veileder og tilbyr støttetjenester til.

[…]

Konklusjonen er at dersom kvalitet er vanskelig å operasjonalisere og etterprøve og på områder hvor brukeren er sårbar og rettssikkerhet er et tema, bør man være varsom med å bruke private – også ut fra en ren økonomisk betraktning.

Her finner du kommentaren i sin helhet.