Diakon Asbjørn Sagstad ønsker non-profit som bærende prinsipp

Asbjørn Sagstad er sosionom/diakon og sentralstyremedlem i Det Norske Diakonforbund. Han har lang erfaring fra ideelt barnevern og er med i aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene»

– Det er for meg et verdistandpunkt å fastslå at felleskapets midler som er tiltenkt vår felles velferd skal gå til nettopp velferd, og ikke til å berike store multinasjonale  konsern som jakter profittmuligheter. Det økende innslaget av kommersielt baserte velferdstjenester representerer slik jeg ser det en trussel mot velferdsstaten.  Å støtte opp om kampanjen «Velferd uten profitt» er derfor både meningsfullt og helt i tråd med mine verdier og mitt samfunnssyn.


– Jeg har erfaring fra ideell sektor der not for profit er et bærende prinsipp, og ser med uro på trenden der markedstenkningen er på full fart inn også på velferdsfeltet. Økonomiske hensyn ser ut til å trumfe  hensynet til utsatte og sårbare menneskers faktiske behov. Dette bryter fundamentalt med solidaritetstanken, en av bærebjelkene i vårt samfunn og en av grunnverdiene i vår velferdsstat. Og i kjølvannet av en slik kommersialiseringstrend, ser vi at en stadig økende andel av velferdstjenestene på helse- og omsorgsfeltet (f.eks innen barnevern, barnehager og på asylfeltet) overtas og drives av store multinasjonale konsern som ser på velferdsfeltet som et nytt forretningsområde. Det er tid for en bred nasjonal mobilisering for en velferd uten profitthensyn!